Dương lịch: Thứ sáu, 17/08/2018 (Âm lịch: Ngày Tân Tỵ, 7/7/Mậu Tuất)
Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTHIÊN TRẠCH LÝ: Lễ dã - LỘ HÀNH

Hổ lang đang đạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường.


Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngTHIÊN LÔI VÔ VỌNG: Thiên tai dã - XÂM LẤN

Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, khứng chịu.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTHIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN: Thân dã - THÂN THIỆN.

Hiệp lực đồng tâm chi tượng: Tượng cùng người hiệp lực.


Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngTHIÊN LÔI VÔ VỌNG: Thiên tai dã - XÂM LẤN

Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, khứng chịu.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHIÊN LÔI VÔ VỌNG: Thiên tai dã - XÂM LẤN

Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, khứng chịu.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngPHONG LÔI ÍCH: Ích dã - TIẾN ÍCH

Hồng hộc xung tiêu chi tượng: Tượng chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.


Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngHỎA PHONG ĐỈNH: Định dã - NUNG ĐÚC

Luyện dược thành đơn chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn.


Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTHIÊN THỦY TỤNG: Luận dã - BẤT HÒA

Đại tiểu bất hòa chi tượng: Tượng lớn nhỏ không hòa.


Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngTRẠCH THỦY KHỐN: Nguy dã - NGUY LO

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng giữ mình đợi thời.


Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTHIÊN SƠN ĐỘN: Thoái dã - ẨN TRÁ

Báo ẩn nam sơn chi tượng: Tượng con báo ẩn ở núi nam.


Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt đưa thấy cái lưng.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngTHIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN: Thân dã - THÂN THIỆN.

Hiệp lực đồng tâm chi tượng: Tượng cùng người hiệp lực.


Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTHIÊN ĐỊA BĨ: Tắc dã - GIÁN CÁCH

Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: Tượng trên dưới lôi thôi.


Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngTHIÊN THỦY TỤNG: Luận dã - BẤT HÒA

Đại tiểu bất hòa chi tượng: Tượng lớn nhỏ không hòa.


Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngTHIÊN TRẠCH LÝ: Lễ dã - LỘ HÀNH

Hổ lang đang đạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường.


Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHIÊN TRẠCH LÝ: Lễ dã - LỘ HÀNH

Hổ lang đang đạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường.


Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngPHONG TRẠCH TRUNG PHU: Tín dã - TRUNG THẬT

Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa.


Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTHIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN: Thân dã - THÂN THIỆN.

Hiệp lực đồng tâm chi tượng: Tượng cùng người hiệp lực.


Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngTHUẦN LY: Lệ dã - SÁNG CHÓI.

Môn hộ bất ninh chi tượng: Tượng nhà cửa không yên.


Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTHIÊN LÔI VÔ VỌNG: Thiên tai dã - XÂM LẤN

Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, khứng chịu.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngTRẠCH LÔI TÙY: Thuận dã - DI ĐỘNG

Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ở.


Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.